De Medezeggenschapsraad (MR) heeft als doel het tot stand brengen van een regelmatig contact tussen de verschillende geledingen van de school, zo mogelijk resulterend in constructieve bijdragen aan de beleidsontwikkeling. Daarnaast oefent de MR de eigenlijke medezeggenschap zoals bedoeld in de Wet op de Medezeggenschap in het Onderwijs. De MR vergadert 5 keer per jaar met de hele geleding (directie, docenten, ouders en leerlingen) op basis van een jaarplanning waarin o.a. de begroting, het formatieplan, het zorgbeleid, de onderwijstijd, de ouderbijdrage en de schoolreisjes vaste agendapunten zijn.
 

Wie zit in de medezeggenschapsraad?

De MR van Damstede bestaat uit vier personeelsleden (3 docenten en 1 onderwijs-ondersteunend personeelslid), twee ouders en twee leerlingen. De namen van de leden worden aan het begin van ieder schooljaar bekend gemaakt. Elke drie jaar vinden verkiezingen plaats. De laatste verkiezingen zijn in april 2013 gehouden. De nieuwe leden zijn aan het begin van dit schooljaar geïnstalleerd.

Organisatie van de medezeggenschapsraad binnen ZAAM

Damstede is vertegenwoordigd in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van ZAAM Interconfessionele Scholengroep. Deze GMR wordt samengesteld uit de leden van de 22 medezeggenschapsraden van de bij ZAAM aangesloten scholen. Damstede conformeert zich hierin aan de binnen ZAAM van kracht zijnde regelingen voor de medezeggenschap, met name ten aanzien van de bepaling van de onderwerpen waarover de MR advies- dan wel instemmingsrecht heeft.

Schoolgids

Bekijk onze schoolgids hier en blader er digitaal doorheen. Heeft u vragen? Neem gerust contact op.

 

Jaaragenda

Bekijk hier de complete jaaragenda.

 

Inlog

Ga naar boven