Binnen de regio Amsterdam zijn afspraken gemaakt op welke wijze scholen hun leerlingen ondersteunen, zodat zij hun schoolloopbaan succesvol kunnen doorlopen. Ondersteuning voor gangbare problemen is inmiddels vanzelfsprekend geworden en wordt dan ook ‘basiszorg’ genoemd. Van iedere docent mag verwacht worden dat hij/zij deze basiszorg kan bieden. Soms hebben leerlingen te maken met ingewikkelder problematiek. Ook hiervoor kan een leerling hulp krijgen. In de regel wordt deze hulp buiten het klaslokaal geboden, vandaar dat gesproken wordt van extra ondersteuning. Deze extra ondersteuning wordt veelal verzorgd door functionarissen van de school. Is de problematiek zo ingewikkeld dat deze de expertise van de medewerkers van de school te boven gaat, dan kan specialistische hulp ingeroepen worden die door externen wordt geboden.

 
Eerste lijn: basiszorg

Onder basiszorg wordt het scala van onderwijsondersteuning verstaan dat deel is van het pakket dat aan alle leerlingen in het regulier onderwijs in Amsterdam aangeboden wordt. Deze ondersteuning wordt in de eerste lijn aangeboden, d.w.z. in het klaslokaal door de vakdocenten.

 
Tot het ondersteuningsaanbod in de eerste lijn hoort lichte ondersteuning bij dyslexie, werkhoudingsproblemen planning en organisatie, gebrek, gebrek aan aandacht en concentratie als ook sociaal-emotionele problemen zoals faalangst, teruggetrokken gedrag of grensoverschrijdend gedrag. 
 
De vakdocent, mentor, leerjaarcoördinator en de afdelingsleider behoren tot de eerste lijn.
 
Mentor
Elke klas heeft een mentor. De mentor besteedt extra zorg aan de leerlingen van zijn klas en behartigt hun belangen. Hij volgt de studieresultaten van de leerlingen en bespreekt deze met hen en met de vakdocenten. De mentor is het eerste aanspreekpunt voor ouders/verzorgers. Het is van belang dat ouders/verzorgers de mentor op de hoogte stellen van bijzondere gezinsomstandigheden die invloed kunnen hebben op het gedrag of de prestaties van de leerling.
 
Tweede lijn: extra ondersteuningsaanbod
 
Tot de extra ondersteuning behoort o.a. de begeleiding van leerlingen met ADHD, ADD en autisme. Deze wordt verzorgd door de begeleiders passend onderwijs (bpo-ers). De bpo-ers begeleiden ook leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben bij het plannen en organiseren van hun schoolwerk of leerlingen die motivatieproblemen hebben. 
 
Als een leerling extra ondersteuning nodig heeft, wordt de leerling door de leerjaarcoördinator en de mentor doorverwezen naar het ondersteuningsteam. Het ondersteuningsteam bestaat uit de zorgcoördinator, de vertrouwensdocenten, de begeleider(s) passend onderwijs en de ouder-kind-adviseur. Hoewel de bpo-er en de oka formeel niet in dienst zijn van het Damstede Lyceum, zijn ze zo nauw betrokken bij de begeleiding van de leerlingen dat zij vast onderdeel uitmaken van het ondersteuningsteam. De zorgcoördinator werkt ook samen met, onder andere, de jeugdarts, de jeugdverpleegkundige, de leerplichtambtenaar en bijv. medewerkers van Jeugdbescherming of andere externen.
 
Zorgcoördinator 
De zorgcoördinator heeft als taak de leerlingenzorg te coördineren. Voor hulp aan leerlingen van wie de problemen de deskundigheid van de mentor te boven gaan, kan een beroep worden gedaan op de zorgcoördinator van de school. Zij kan de leerlingen doorverwijzen naar een vertrouwensdocent, de ouder-kind-adviseur, de begeleider passend onderwijs of anderszins.
 
Vertrouwensdocenten
Vertrouwensdocenten zijn docenten die voor leerlingen met vragen of problemen, waarmee ze niet terecht kunnen bij de mentor, een luisterend oor hebben. Als gespecialiseerde hulp buiten school nodig is, nemen de vertrouwensdocenten contact op met de zorgcoördinator. Zij zorgen in overleg met de ouders dat de leerling wordt doorverwezen. Op het Damstede Lyceum zijn vier vertrouwensdocenten.
 
Dyslexiecoördinator
De dyslexiecoördinator ondersteunt de dyslectische leerling zo efficiënt mogelijk. De begeleiding sluit aan bij eerdere hulp en bij de situatie in de klas. In de eerste en tweede klassen wordt vanaf de herfstvakantie wekelijks een dyslexie-uur aangeboden.
 
Docent faalangst
Leerlingen met faalangst kunnen worden doorverwezen naar de docent faalangst voor licht ambulante hulp.
 
Decanen
De twee decanen ondersteunen de mentoren bij de begeleiding van hun leerlingen bij de keuze van het juiste profiel in de derde klas. Zij coördineren het LOB-programma (loopbaanoriëntatie en begeleiding) in de bovenbouw door lesmateriaal voor de mentoren te verzorgen. De decanen helpen ook individuele leerlingen bij het zoeken naar een nieuwe opleiding op het MBO, HBO of de universiteit. 
 
Derde lijn: externe specialistische zorg
 
Begeleider passend onderwijs (bpo)
Het Damstede Lyceum schakelt desgevraagd de bpo-er in voor de begeleiding van leerlingen die een diagnose hebben, bijv. ADHD, ASS of een angststoornis of waarvan een vermoeden bestaat dat er sprake is van een stoornis of aandoening. Ook leerlingen die opvallend negatief en uitdagend gedrag vertonen, worden soms aangemeld bij de bpo-er.
 
Daarnaast wordt de bpo-er ingeschakeld bij de begeleiding van leerlingen die te maken hebben met een medische aandoening waarvan zij hinder ondervinden bij het volgen van onderwijs of wanneer er om een andere reden sprake is van beperkte belastbaarheid.  Bovengenoemde leerlingen hebben veelal moeite met plannen en organiseren van schoolwerk, hetgeen gevolgen heeft voor hun resultaten. 
 
De bpo-er is belangrijk bij het vaststellen en schrijven van het ontwikkelingsperspectief (OPP), in samenspraak met de mentor. Doel is het schrijven van een goed passend en bruikbaar OPP met duidelijke doelen en handelingsadviezen, dat door het docententeam gebruikt kan worden. De bpo-er wordt ook ingezet om vragen van docenten te beantwoorden, waardoor docenten zich ondersteund voelen in het bieden van passend onderwijs.
 
Tot slot, zet het Damstede Lyceum de expertise van de bpo-er in voor vroeg- signalering. Dit betreft leerlingen die niet mee kunnen komen of uitzonderlijk gedrag vertonen. De bpo-er kan gevraagd worden om met de leerling in gesprek te gaan of een klassenobservatie te doen.
 
Wanneer de bpo-er wordt ingeschakeld, is dit altijd in overleg met de ouder(s)/verzorger(s).
 
Ouder-kind-adviseur (oka)
De oka wordt geregeld om advies gevraagd bij het analyseren van de hulpvraag en wordt ingeschakeld indien er sprake is van (ernstige) problemen in de thuissituatie, complexe problematiek of vermoeden van een psychiatrische stoornis. Ook kan de oka ingeschakeld worden indien een doorverwijzing naar een psycholoog of psychiater noodzakelijk is.
De oka biedt consultatie en advies en ambulante psychosociale hulp aan leerlingen en ouders.
 
De oka kan alleen ingeschakeld worden na toestemming van de ouder(s)/verzorger(s). 
 
Leerplichtambtenaar
De leerplichtambtenaar heeft naast een handhavende functie vanuit de leerplichtwet ook een preventieve, begeleidende en coachende rol in het tegengaan van schoolverzuim. Als zodanig maak hij/zij ook deel uit van het zorgadviesteam (ZAT) van de school. Aanmelding bij de leerplichtambtenaar wordt gedaan door de verzuimcoördinator (op verzoek van de leerjaarcoördinator of afdelingsleider). Alleen wanneer het een (potentiële) zorgleerling betreft, wordt de zorgcoördinator eveneens betrokken.
 
Jeugdarts en jeugdverpleegkundige
Als er op school zorgen bestaan over frequent ziekteverzuim van een leerling, dan doet de zorgcoördinator, in opdracht van de leerjaarcoördinator, een melding bij de jeugdarts. Ook kan de jeugdverpleegkundige ingeschakeld worden voor consultatie en advies.
 

Protocollen

Op onze website leest u de protocollen die in het schoolondersteuningsplan staan, welke binnenkort, na goedkeuring door de MR, in zijn geheel op onze website zal komen te staan.

 
 

Schoolgids

Bekijk onze schoolgids hier en blader er digitaal doorheen. Heeft u vragen? Neem gerust contact op.

 

Jaaragenda

 

Inlog

Ga naar boven